18:11 ICT Thứ hai, 24/04/2017
Kỷ niệm 30/4 và quốc tế lao động 1/5 2014


Học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Thực hiện Kế hoạch số 111-KH/CB ngày 07/2/2017 của Chi bộ Trường Trung cấp Xây dựng về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; ngày 21/3/2017, Chi bộ Trường trung cấp Xây dựng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động nhà trường.