Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới...

Đính kèm: - Thông báo số 680/TB-CĐKTXD - Mẫu Đơn đăng ký dự thi

Kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động...

Đính kèm Bảng tổng hợp kết quả thí sinh thi kỳ VII/2023 vào ngày 23/8/2023

Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi...

Đính kèm Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi giới...

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi...

Đính kèm: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản Kỳ VI/2023...

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới...

Đính kèm: - Thông báo số 474/TB-CĐKTXD - Mẫu Đơn đăng ký dự thi sát hạch

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi...

Đính kèm Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản Kỳ V/2023...

Thông báo số 415/TB-CĐKTXD ngày 30/5/2023 về việc tổ chức kỳ thi sát hạch...

Đính kèm: - Thông báo số 415/TB-CĐKTXD - Mẫu đơn đăng ký dự thi sát hạch
0902312228