Thông báo số 3242/TB-SXD-QLNGĐXD của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch...

Thông báo số 3242/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 13/03/2023 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt...

Thông báo số 2430/TB-SXD-QLNGĐXD về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành...

Thông báo số 2430/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 24/02/2023 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt...

Thông báo số 12675/TB-SXD-QLNGĐXD của Sở Xây dựng về kết quả xét hồ sơ...

Thông báo số 12675/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 15/12/2021 của Sở Xây dựng về kết quả xét hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành...

Thông báo số 12354/TB-SXD-QLNGĐXD của Sở Xây dựng

Thông báo số 12354/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 08/12/2021 của Sở Xây dựng về Kết quả xét hồ sơ và danh sách cá nhân tham...

Thông báo số 12250/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 03/12/2021 của Sở Xây dựng về việc tổ chức...

Ngày 03/12/2021, Sở Xây dựng có Thông báo số 12250/TB-SXD-QLNGĐXD về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt...

Điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề...

Ngày 09/06/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 702/QĐ-BXD về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát...
0902312228