Danh sách sát hạch kiến thức môi giới BĐS (ngày 25/8/2017):

Danh sách thí sinh thi lại lần 2 sát hạch kiến thức môi giới BĐS: