Danh sách sát hạch kiến thức môi giới BĐS (ngày 28/12/2017)

Danh sách thí sinh thi lại lần 2 sát hạch kiến thức môi giới BĐS: