Danh sách thí sinh thi lại lần 2 sát hạch kiến thức môi giới BĐS: