18:12 ICT Thứ hai, 24/04/2017

Trang nhất » Tin Tức » Văn bản

Hướng dẫn về công tác chủ nhiệm lớp

Thứ hai - 30/05/2011 10:50
Căn cứ Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Trường Trung cấp chuyên nghiệp, nhằm tạo điều kiện để giáo viên chủ nhiệm hiểu rõ vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc quản lý, giáo dục và rèn luyện học sinh, hướng công tác chủ nhiệm lớp đi vào nề nếp, qua đó góp phần xây dựng các lớp học tốt, đội ngũ học sinh có trách nhiệm trong học tập và rèn luyện, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Xây dựng ban hành Hướng dẫn công tác chủ nhiệm lớp với các nội dung như sau:

1/- Vị trí, vai trò của giáo viên chủ nhiệm:

- Giáo viên chủ nhiệm là chức danh do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo phân công. Giáo viên chủ nhiệm có vai trò là gắn kết học sinh với Nhà trường, tạo mối quan hệ gắn bó giữa tập thể học sinh, giữa học sinh với Nhà trường, củng cố lòng tự hào về nghề nghiệp, và trường học mà học sinh lựa chọn.

- Giáo viên chủ nhiệm là người tư vấn và định hướng nghề nghiệp cho học sinh, hướng học sinh hiểu đúng về ngành nghề mà mình đang theo học, là người hướng dẫn các hoạt động của lớp để đạt được mục tiêu đào tạo.

- Giáo viên chủ nhiệm đóng vai trò vừa là người thầy, vừa người đại diện cho quyền lợi hợp pháp của tập thể lớp, của học sinh do mình chủ nhiệm, là người chủ lực trong công tác giáo dục học sinh. Giáo viên chủ nhiệm có thể là giáo viên bộ môn, là cán bộ mạng lưới của các Đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Nữ công…)

- Giáo viên chủ nhiệm giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, giáo dục và rèn luyện người học, thực hiện chức năng phản biện về các hoạt động giảng dạy và học tập của học sinh, trong đó lấy học sinh và kết quả đào tạo làm cơ sở để phản biện về chính sách, chế độ, kế hoạch đào tạo của Nhà trường, với mục đích hướng Nhà trường hoạt động hiệu quả, chất lượng cao.

2/- Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm:

2.1- Tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế và các quy định khác của trường cho học sinh (Nội quy học sinh, Quy chế đào tạo, Quy chế công tác học sinh, Quy chế rèn luyện học sinh, Mục tiêu đào tạo, Kế hoạch đào tạo, các Thông báo về học bổng, học phí và các chế độ miễn, giảm….).

2.2- Nắm chắc tư tưởng, tinh thần, thái độ, kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, phối hợp với gia đình và Đoàn thể để giúp đỡ học sinh trong học tập, rèn luyện.Dựa vào tình hình thực tế, giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch giúp lớp tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo (học tập, rèn luyện) trong từng tháng, học kỳ và năm học.

2.3-Công tác giáo viên chủ nhiệm được tính theo thời gian năm học, trong trường hợp điều động làm công tác khác hoặc có lý do chính đáng khác không thể đảm nhiệm thì giáo viên phải báo cáo với Khoa để bố trí, sắp xếp phân công giáo viên chủ nhiệm mới, sau khi đã có Tờ trình xin ý kiến Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo và được chấp thuận.

2.4-Khi có quyết định chỉ định giáo viên chủ nhiệm thì giáo viên đó phải nắm tình hình lớp, nhận bàn giao (từ bộ phận tuyển sinh hoặc Phòng Công tác học sinh đối với học sinh năm thứ I, từ giáo viên chủ nhiệm cũ đối với học sinh năm thứ II…), cần có một quyển sổ để ghi chép hàng ngày về tình hình của lớp.

2.5-Giáo viên chủ nhiệm phải quản lý các loại hồ sơ, sổ sách của lớp, gồm các tài liệu sau: (1) Sổ lên lớp hàng ngày (ghi tóm tắt nội dung giảng dạy, ghi điểm, theo dõi ngày học tập); (2) Sổ đánh giá kết quả rèn luyện học sinh; (3) Sổ thực tập học sinh (đối với lớp thực tập ngoài trường); (4) Kế hoạch học tập toàn khoá; (5) Lịch đào tạo của lớp; (6) Thời khoá biểu lớp; (7) Lý lịch trích ngang của học sinh; (8) Các văn bản liên quan đến các chế độ học sinh, các văn bản triển khai các hoạt động phong trào đoàn thể… (9) Các loại hồ sơ, tài liệu khác do giáo viên chủ nhiệm chủ động tham mưu trong công tác giáo dục, rèn luyện học sinh…

2.6- Giáo viên chủ nhiệmchỉ định hoặc do tập thể lớp bầu Ban Cán sự lớp (Trưởng lớp, Phó Trưởng lớp, các tổ trưởng và cán bộ phụ trách môn học – nếu có), cán bộ Đoàn Thanh niên của lớp mình phụ trách, chuyển biên bản họp tập thể học sinh cho Trưởng phòng Đào tạo để thừa lệnh Hiệu trưởng ký ban hành Quyết định công nhận.Khi có sự thay đổi về Ban Cán sự lớp, giáo viên chủ nhiệm chỉ định hoặc họp lớp bầu nhân sự mới, ghi biên bản và trình Trưởng phòng Đào tạo để ban quyết định công nhận kịp thời.

2.7- Chủ động thiết kế các chương trình về bồi dưỡng cán bộ lớp để họ tổ chức thực hiện tốt mọi hoạt động của lớp. Cán bộ lớp phải là người có khả năng tập hợp học sinh, có kết quả học tập nổi trội so với các học sinh khác, có phẩm chất đạo đức tốt, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của Nhà trường.

2.8- Tích cực tham gia các hội thảo, hội nghị về công tác chủ nhiệm lớp do Nhà trường tổ chức nhằm trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm giữa các giáo viên chủ nhiệm trong công tác quản lý, sinh hoạt, theo dõi, đánh giá và định hướng hoạt động chung của lớp.

2.9-Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tuần với Trưởng Khoa, với Ban Giám hiệu về tình hình học sinh lớp mình phụ trách.

3/- Chế độ sinh hoạt lớp của giáo viên chủ nhiệm:        

3.1-Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm:

- Đánh giá tình hình học tập, rèn luyện tác phong đạo đức, ý thức chuyên cần trong học tập của học sinh, thái độ chấp hành các nội quy học tập và sinh hoạt.

- Tổ chức góp ý, phê bình những biểu hiện chưa tốt trong tác phong, sinh hoạt và đưa ra biện pháp xử lý các sai phạm, chấn chỉnh những tồn tại (Phân công cán bộ lớp đến Phòng Công tác học sinh để nhận kết quả rèn luyện của học sinh về tác phong, đồng phục, tình trạng học sinh vi phạm kỷ luật, nếu có).

- Phổ biến các chủ trương, chính sách về giáo dục có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của học sinh; các kế hoạch, thông báo, nội quy, quy chế liên quan đến công tác học sinh (cần quán triệt để học sinh hiểu rõ và tự nguyện thực hiện đúng, tránh áp đặt một cách cứng nhắc); triển khai các hoạt động phong trào của Đoàn trường và vận động học sinh tích cực tham gia và xem đây là kỹ năng mềm mà Nhà trường trang bị cho học sinh giúp học sinh nâng cao nhận thức chính trị - xã hội, rèn luyện tinh thần làm việc nhóm, khả năng phối hợp và sự tự tin.

- Phổ biến các kế hoạch, chương trình do giáo viên chủ nhiệm chủ động xây dựng như chương trình kết nhóm học tập, nâng cao ý thức chấp hành nội quy trong học sinh, tư vấn học đường (về tâm lý, về cuộc sống học đường khi xa nhà, về những trở ngại trong học tập), chương trình sinh hoạt ngoại khóa, phát động thi đua học tập trong phạm vi lớp phụ trách…

-Ghi nhận và giải thích thấu đáo, hợp tình, hợp lý đối với các ý kiến đóng góp, phản ánh của học sinh, tiếp nhận đơn thư của học sinh, báo cáo của lớp... về hoạt động giảng dạy, đào tạo của Trường. Sau cuộc họp, có báo cáo tình hình cho Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo để biết và xác định hướng xử lý.

3.2- Các nội dung sinh hoạt chủ nhiệm cần được thể hiện đầy đủ trong Sổ sinh hoạt chủ nhiệm. Đối với các trường hợp vi phạm nội quy Nhà trường, giáo viên lập biên bản chuyển Phòng Công tác học sinh để xem xét, tổng hợp trong xét điểm rèn luyện định kỳ hay đề xuất hình thức xử lý kỷ luật theo quy định.

3.3-Chế độ sinh hoạt được duy trì định kỳ mỗi tuần một lần, trong đó:

+ Tuần thứ nhất của tháng: Công bố kết quả rèn luyện của tháng trước, bàn biện pháp hoạt động; phổ biến các thông tin của Trường về công tác học sinh.

+ Tuần cuối của tháng: Sơ kết kết quả học tập, rèn luyện trong tháng. Đánh giá rèn luyện trong tháng theo văn bản hướng dẫn của trường (từ ngày 1 đến ngày 10 , giáo viên chủ nhiệm nhận Sổ đánh giá kết quả rèn luyện, chủ trì họp với Ban Cán sự lớp và toàn thể học sinh của lớp chủ nhiệm để đánh giá rèn luyện từng học sinh và nộp lại Phòng Công tác học sinh kèm theo phiếu điểm danh, đơn xin nghỉ học, biên bản đề nghị xử lý học sinh vi phạm kỷ luật).

3.4-Sau khi kết thúc học kỳ, giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt lớp để tổng kết kết quả học tập của lớp, biểu dương những gương tiêu biểu trong học tập, trong rèn luyện, đánh giá những mặt được và tồn tại, phân tích nguyên nhân dẫn đến những tồn tại và động viên, khuyến khích học sinh nỗ lực học tập, lập thành tích.

3.5-Khi học sinh đi thực tập ngoài trường, giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm trao đổi tình hình của lớp cho giáo viên hướng dẫn để theo dõi, những vấn đề cần lưu ý đối với từng nhóm hoặc từng đối tượng. Trong thời gian đó giáo viên chủ nhiệm vẫn là người phụ trách của lớp để tiến hành sinh hoạt và đánh giá kết quả rèn luyện cho lớp.

4/-Quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm:

4.1-Được quyền tham gia các phiên họp Hội đồng về xử lý học vụ, khen thưởng, kỷ luật, xét lên lớp và nội dung khác liên quan đến chế độ học sinh.

4.2-Được liên hệ với các giáo viên bộ môn dạy lớp mình chủ nhiệm để tìm hiểu về tình hình học tập và phối hợp trong công tác giáo dục học sinh; được quyền phản ánh với Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo về tình hình giảng dạy của giáo viên, tình hình học tập, rèn luyện của học sinh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của học sinh lớp mình phụ trách.

4.3-Được quyền ký giải quyết cho học sinh nghỉ học một ngày có lý do trong tháng. Trường hợp nghỉ học từ hai ngày trở lên thì giáo viên chủ nhiệm ký chuyển Phòng Công tác học sinh xem xét trình Ban Giám hiệu giải quyết.

4.4-Được quyền liên hệ với gia đình học sinh để phối hợp giáo dục học sinh khi cần thiết, sau khi đã có ý kiến chấp thuận của Hiệu phó phụ trách đào tạo.

4.5-Được quyền tiếp xúc, phê bình đối với hành vi vi phạm của học sinh. Học sinh vi phạm nội quy học tập, nội quy rèn luyện, tùy tính chất và mức độ vi phạm, giáo viên chủ nhiệmtiến hành kiểm điểm, phê bình trước tập thể lớp và ghi vào hồ sơ cá nhân, sổ đánh giá rèn luyện hàng tháng.Công tác phê bình, nhắc nhở học sinh phải mang tính sư phạm, có tác dụng răn đe, giáo dục, tạo điều kiện cho học sinh nhận thấy cái sai và nỗ lực sửa chữa, khắc phục để tiến bộ.

4.6- Trường hợp học sinh vi phạm nội quy, quy chế, pháp luật tiến hành thực hiện theo trình tự: cá nhân đó phải làm bản kiểm điểm trước lớp, giáo viên chủ nhiệmđề nghị hình thức kỷ luật, có biên bản  chuyển về Phòng Công tác học sinhxem xét trình Giám hiệu quyết định xử lý kỷ luật từ khiển trách trước toàn trường trở lên,đồng thời báo ngay cho Trưởng khoa, Bộ môn.

4.7-Được quyền hướng nghiệp và tư vấn tâm lý cho học sinh, là chuyên gia tâm lý về rèn luyện nhân cách cho học sinh; được đề xuất các hoạt động ngoại khóa trên cơ sở phối hợp với Phòng Công tác học sinh và Ban Chấp hành Đoàn Trường. Các hoạt động ngoại khóa được tổ chức mang tính giáo dục cao (về nhận thức chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống), trên tinh thần tiết kiệm và phù hợp với kế hoạch đào tạo của Nhà trường.

4.8-Kết thúc thời gian chủ nhiệm lớp, thực hiện công tác bàn giao hồ sơ công tác chủ nhiệm lớp cho phòng Đào tạo và bàn giao tình hình lớp cho giáo viên chủ nhiệm mới.

5- Quyền lợi của giáo viên chủ nhiệm:

5.1-Được hưởng các chế độ theo khối lượng giảng dạy theo quy định của nhà trường và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 

5.2-Giáo viên chủ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ, có thành tích trong công tác chủ nhiệm được khen thưởng theo quy định. Định kỳ hàng năm, tổ chức tuyên dương công tác giáo viên chủ nhiệm đối với những điển hình tiên tiến. Lớp đạt danh hiệu thi đua hoặc có thành tích nổi trội trong học tập, trong rèn luyện, giáo viên chủ nhiệm được xét khen thưởng (trích nguồn Quỹ khen thưởng).

5.3-Công tác chủ nhiệm lớp được xem là một tiêu chí trong xét danh hiệu thi đua đối với giáo viên có đảm trách công tác chủ nhiệm.

Trên đây là Hướng dẫn về công tác chủ nhiệm lớp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung, giao trách nhiệm Phòng Công tác học sinh nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành văn bản điều chỉnh./.

                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                     ThS. Nguyễn Thanh Bình                                                                                                   

                                                                                                     (Đã ký)

Nguồn tin: Trường Trung Cấp Xây Dựng TP.HCM

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn