Kế hoạch thi tốt nghiệp – Lớp XD01-17; VTK01-17 Khoá CQ12-2017 và các khóa trước

Kế hoạch thi tốt nghiệp – Lớp XD04-16 Khoá CQ11-2016, Lớp TXD03-16 Khoá VLVH11-2016 và các khóa trước